درباره ما

این فروشگاه با اهداف زیر ایجاد شده است:
۱- بهره مندی شما از فایل های آموزشی (ویدئو و جزوه) ترمودینامیک
۲-بهره مندی شما از فایل های آموزشی (ویدئو و جزوه) نرم افزار متلب
۳-بهره مندی شما از فایل های آموزشی (ویدئو و جزوه) نرم افزار فلکس پی دی ای
۴-بهره مندی شما از فایل های آموزشی (ویدئو و جزوه) زبان انگلیسی